Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F95Tikovi - Tics (spasmi involuntarii)

F95.9Tik, neoznačen - Tic non specificatus

F53.1Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati

F72Teška duševna zaostalost - Retardatio mentalis gravis

F32.3Teška depresivna epizoda, sa psihotičnim simptoma - Episodium depressivum grave, cum symptomatis psychoticis

F32.2Teška depresivna epizoda, bez psihotičnih simptoma - Episodium depressivum grave, sine symptomatis psychoticis

F60.4Teatralni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis histrionicus

F22.0Sumanuti poremećaj - Disordo delusionalis

F43.1Stresni poremećaj posle povrede - Disordo posttraumaticus stresogenes

F98.4Stereotipni poremećaji pokreta - Disordines motuum stereotypici

F22.9Stalni sumanuti poremećaj, neoznačen - Disordo delusionalis persistens non specificatus

F45.4Stalni somatoformni bolni poremećaj - Disordo doloris somatoformis persistens

F34Stalni poremećaji raspoloženja (afekata) - Disordines thymici (affectivi) permanentes

F34.9Stalni poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen - Disordo thymicus (affectivus) permanens non specificatus

F80.0Spefičan poremećaj artikulacije govora - Disordo orationis articulationis specificus

F81Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje - Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

F80Specifični poremećaji razvoja govora i jezika - Disordines evolutionis orationis et linguae specifici

F40.2Specifične (izolovane) fobije - Phobiae specificae (isolatae)

F82Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti - Disordo evolutionis functionis motoricae specificus

F81.2Specifičan poremećaj računanja - Disordo arithmeticalis specificus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: