Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F52Seksualna disfunkcija koja nije izazvana organskim poremećajem ili bolešću - Dysfunctio sexualis disordine organico sive morbo non provocata

F65.5Sadomazohizam - Sadomasochismus

F20.5Rezidualna shizofrenija - Schizophrenia residualis

F84.2Rettov sindrom - Syndroma Rett

F94.1Reaktivni poremećaj vezivanja u detinjstvu - Disordo reactivus adjunctionis in infantia

F43.9Reakcija na težak stres, neoznačena - Reactio ad stress gravem non specificata

F43Reakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanja - Reactio ad stress gravem et disordines adaptationis

F66.9Psihoseksualni razvojni poremećaj, neoznaćen - Disordo evolutionis psychosexualis non specificatus

F66Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa polnim razvojem i orjentacijom - Disordines mentales et disordines morum cum evolutione et orientatione sexuali associati

F54Psihološki faktori i faktori ponašanja povezani sa ostalim poremećajima i bolestima - Factores mentales et factores morum cum disordinibus et morbis aliis associati

F44.9Psihogeni (konverzivni) poremećaj, neoznačen - Disordo dissociativus (conversionis) non specificatus

F84Prožimajući poremećaji razvoja - Disordines evotutionis pervasivi

F50.4Proždrljivost povezana sa drugim psihološkim smetnjama - Bulimia cum disturbationibus psychologicis aliis associata

F95.0Prolazan tik - Tic transitorius

F94.0Probiračka nemost - Mutismus electivus

F52.4Prevremena ejakulacija - Ejaculatio praecox

F42.1Pretežno prinudne radnje (opsesivni rituali) - Actiones praedominanter compulsivae (ritualia obsessionalia)

F42.0Pretežno opsesivne ili neprekidne misli - Ideae sive ruminationes praedominanter obsessionales

F52.7Preterani polni nagon - Cupido sexualis enormis

F33.1Povratani depresivni poremećaj, sadašnja epizoda umerena - Disordo depressivus recurrens episodium currens moderatum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: