Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F33.3Povratani depresivni poremećaj, sadašnja epizoda teška sa psihotičkim simptomima - Disordo depressivus recurrens episodium currens grave, cum syptomatis psychoticis

F33.2Povratani depresivni poremećaj, sadašnja epizoda teška bez psihotičkih simptoma - Disordo depressivus recurrens episodium currens grave, sine syptomatis psychoticis

F33.0Povratani depresivni poremećaj, sadašnja epizoda blaga - Disordo depressivus recurrens, episodium currens mite

F33.4Povratani depresivni poremećaj, sada u remisiji - Disordo depressivus recurrens, nunc in remissione

F33.9Povratani depresivni poremećaj, neoznačen - Disordo depressivus recurrens non specificatus

F33Povratani depresivni poremećaj - Disordo depressivus recurrens

F50.5Povraćanje povezano sa drugim psihološkim smetnjama - Vomitus cum disturbationibus psychologicis aliis associatus

F20.4Postshizofrena depresija - Depressio postschizophrenica

F60Posebni poremećaji ličnosti - Disordines personalitatis specifici

F66.0Poremećej polnog sazrevanja - Disordo maturationis sexualis

F94Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescenciji - Disordines functionis socialis in infantia et adolenscentia orti

F43.2Poremećaji prilagođavanja - Disordines adaptationis

F92.0Poremećaji ponašanja u vidu depresije - Disordo morum depressivus

F91Poremećaji ponašanja - Disordines morum

F64Poremećaji polnog identiteta - Disordines identitatis sexualis

F65Poremećaji polne sklonosti - Disordines praeferentiae sexualis

F63Poremećaji navika i impulsa - Disordines consuetudinum et impulsuum

F07Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga - Disordines personalitatis et disordines morum propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri

F50Poremećaji ishrane - Disordines edendi

F98.9Poremećaji emocija i ponašanja sa početkom u detinjstvu i adolescenciji, neoznačeni - Disordines emotionum et morum in infantia sive adolescentia orti non specificati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: